Meteen naar de inhoud
Home » Privacybeleid

Privacybeleid

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

 • Privacy Statement: het door ChunXs vastgestelde en gevoerde Statement, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 • ChunXs v.o.f. waarvoor de Privacy Statement geldt.
 • Postadres: postbus 215, 3750 GE Bunschoten. Contact via mail: info@ChunXs.nl
 • Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van ChunXs verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) of General Data Protection Regulation (GDPR).
 • Gebruiker: elke gebruiker van de website of online leerplatform.
 • Opdrachtgever, cliënt, klant: elke derde die met ChunXs een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 • Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door ChunXs verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacy Statement van toepassing zijn.

Welke gegevens worden verwerkt?

 • ChunXs verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen t.b.v. ons product of dienst (zie artikel 1).
 • Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de training waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u, of uw werkgever, aan ons verstrekt.
 • Daarnaast verzamelt en verwerkt ChunXs persoonsgegevens in het kader van uw training, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de training (met goed gevolg) heeft afgerond. Zie ook artikel 1.
 • Deze privacy statement is van toepassing op alle producten en diensten van ChunXs. U dient zich ervan bewust te zijn dat ChunXs niet verantwoordelijk is voor het privacy Statement van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy Statement te accepteren.
 • ChunXs respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en online leerplatform en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de aanmeldingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze producten of diensten.

Artikel 1. Algemeen

Ten behoeve van de activiteiten van ChunXs worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. ChunXs behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de AVG/GDPR. Aanvullend is voor alle medewerkers van ChunXs een interne gedragscode van kracht waarin tevens bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van alle privacygevoelige gegevens.

Doelstellingen van vastleggingen zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de administratieve afhandeling, inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of assessments of bedrijfsintern project;
  het verzorgen van het door u gekozen product of dienst;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten; het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven of brochures en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van ChunXs;
  het toegang geven tot online leertrajecten;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website /online leerplatform;
 • de registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen training;
 • het analyseren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om te voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • voldoen aan de accreditatie criteria;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

*De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan ChunXs informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatie-organisaties. ChunXs zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan ChunXs of indien ChunXs daartoe wettelijk verplicht is.

De volgende persoonsgegevens worden door ChunXs verwerkt:

 • Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, aanhef, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, functie en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede eventueel bij online betalen het bankrekeningnummer of creditkaart-gegevens van de opdrachtgever of deelnemer;
 • Gegevens met betrekking tot een training, workshop of coaching waarvoor jij je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens;
 • Jouw feedback over de opleiding en overige informatie die jij geeft;
 • Persoonsgegevens in het kader van je training, zoals je aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de training (met goed gevolg) hebt afgerond;
 • Een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • Nationaliteit en geboorteplaats van de opdrachtgever of deelnemer;
 • Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer (rolstoel toegankelijkheid, diëten, etc.);
 • Gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten;
 • Gegevens voor de organisatie van het onderwijs;
 • Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
 • Gegevens van trainers en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • Gegevens om te voldoen aan de accreditatie criteria van de en betreft specifiek een curriculum vitae en kopie(en) van diploma’s vooropleidingen;
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites;
 • Andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

De persoonsgegevens worden verstrekt aan degene die:

 • Belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • Leidinggeven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • Noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.

Anderen, indien

 • De opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
 • De gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. ChunXs zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegen wij alleen toe aan onze lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

ChunXs gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als je een aanmelding plaatst, hebben we je ingevulde gegevens nodig om je aanmelding van de opleiding, training of coaching uit te voeren, eventueel te gebruiken voor certificaat, diploma of registervermelding en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden;
 • Om het verloop bij ChunXs zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met je toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je aanmelding en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website en online leeromgeving personaliseren;
 • Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de trainingen en coaching;
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren;
 • Als je besluit een reactie te schrijven, kunt je zelf kiezen of je je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze site-voorwaarden voldoen niet te publiceren;
 • Inzage en correctie. Elke persoon heeft altijd recht op inzage in zijn/haar gegevens. Een verzoek tot correctie of verwijdering mag altijd gedaan worden door de persoon. Verwijdering van persoonsgegevens mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn;
 • Onze websites, crm-systeem en online leeromgeving zijn https geactiveerd, Dit is het veiligste protocol op het internet;
 • Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ChunXs of die van een derde partij;
 • Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken;
 • Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden;
 • Aanpassen/uitschrijven communicatie en of registers? Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

ChunXs verkoopt uw gegevens niet

ChunXs zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je aanmelding. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden (docenten, trainers en coaches) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Artikel 2. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door ChunXs steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, na 25 mei 2018, in de AVG/GDPR is bepaald.

Medewerkers van ChunXs zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of AVG/GDPR dienen te behandelen. Voor zover ChunXs derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 3. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door ChunXs niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Uw gegevens worden in principe uitsluitend binnen de EU opgeslagen

Artikel 4. Beveiliging, bewaring en verwijdering

ChunXs heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

ChunXs ziet erop toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en na 25 mei 2018 de AVG/GDPR, blijft gelden.

Relatiegegevens worden vanwege wettelijk verplichte bewaartermijnen minstens 7 jaar na verzending of ontvangst van de laatste factuur bewaard, totdat u aangeeft dat niet meer op prijs te stellen. De termijn van 7 jaar is noodzakelijk voor de belastingdienst.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.

Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Artikel 5. Verstrekking van gegevens binnen Chunxs

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen ChunXs uitsluitend verstrekt aan medewerkers van CHUNXS die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 6. Verstrekking van gegevens aan derden

 • ChunXs zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien de doorgifte geschiedt aan een door ChunXs voor de in dit Privacy Statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker ChunXs een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
  doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de opleiding of training wordt gevolgd;
 • doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan de distributeur van leermiddelen
  en / of ChunXs op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op onze website en online leeromgeving zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. ChunXs draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacy Statement van de betreffende partij.

Artikel 7. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (Avg). Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacy Statement van ChunXs kan hij/zij ChunXs een e-mail te sturen naar Jos Grob (dataverantwoordelijke) info@chunxs.nl

Artikel 8. Cookies en marketing

Werving
Wij verzamelen gegevens van ieder die interesse heeft getoond in onze organisatie en onze opleidingen en trainingen. Deze gegevens halen wij van onze eigen website (www.chunxs.nl) maar ook van andere bronnen zoals Linkedin.com, Facebook.nl, Springest.nl en dergelijke. Het gaat om e-mailadressen. Deze personen worden benaderd en het resultaat daarvan wordt vastgelegd in de funnelstatus. Als iemand heeft gezegd toch niet geïnteresseerd te zijn of elders een opleiding of training begonnen is dan wordt de status ‘cold prospect’ en wordt deze persoon niet meer benaderd.

Cookies:
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Marketing:

Facebook. Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Bekijk Facebook Privacy Statement. Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden. Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard

Google AdWords – Google Dynamics Remarketing. Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden. Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Google Privacy Statement.

Google Analytics. Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor CHUNXS en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Statement.

LinkedIn. Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden. Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard. Delen: LinkedIn deelt geen non-persoonlijke data met derden. Bekijk LinkedIn Privacy Statement.

Artikel 9. Deelnemers-administratie

Als u een training bij ChunXs volgt dan verzamelen en bewaren wij informatie van u die noodzakelijk is om u als deelnemer in te kunnen schrijven, om uw voortgang te kunnen volgen en om aan instanties te verantwoorden welke leerinspanningen door u zijn gedaan. Doelstelling CHUNXS is het aanbieden van (online) leermateriaal, het volgen van de deelnemers in hun leerproces en het (online) begeleiden van de deelnemers.

Inschrijving
Om u als deelnemer in te kunnen schrijven hebben wij de volgende gegevens van u nodig: Personalia zoals uw woonadres, uw geboorteplaats en datum, e-mailadres en telefoonnummer;
Training
Gedurende de training praat u met mededeelnemers en trainers, coach en staf van ChunXs over zaken die niet bedoeld zijn om buiten het trainingskader op die manier naar buiten te komen. Alle partijen hebben een geheimhoudingsplicht en daartoe ook een overeenkomst ondertekend, ook u.

Persoonlijke intakes, deelopdrachten en eindopdrachten kunnen gegevens bevatten over uw leerdoelen, ambitie, persoonlijke gegevens en informatie over uw werkomgeving en uw rol daarin. Dit dient om medestudenten, docenten, beoordelaars, coach en staf inzicht te geven in uw achtergrond en (werk)omgeving. Zo doende kan men u leren kennen, ook als geen persoonlijk contact is zoals met beoordelaars.

Leerproducten die u gedurende de opleiding maakt en de eventuele beoordelingen daarvan worden bewaard in het online leerplatform. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking of inzage.

Eventuele documenten worden gedurende uw inschrijfperiode bewaard met een maximale bewaartermijn van 3 jaar na beëindigen van de training.

Uitschrijven
Als een deelnemer wordt uitgeschreven, hetzij door verlopen van de ‘studietijd’ dan wel om een andere reden worden de leerproducten en andere gegevens gedurende 3 jaar bewaard om redenen van analyse maar ook omdat uitgeschreven deelnemers zich regelmatig aanmelden om weer een training oppakken. De opdrachten en evaluaties worden verwijderd uit alle systemen.

Na de leerinterventie
We willen uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen voor (al dan niet gratis) bijeenkomsten, lezingen, workshops of masterclasses. We doen dit met mate. Tenslotte willen we onze successen bekend maken via sociale media. Het kan zijn dat u uitgenodigd wordt om samen met de afdeling marketing een testimonial met beeldmateriaal te maken.

Artikel 10. Wijzigingen in het Privacy Statement

ChunXs heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in formele zin. Uw gegevens worden door ChunXs zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan schriftelijk contact met ons op via email: info@ChunXs.nl

U kunt ook contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

ChunXs behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. ChunXs adviseert Opdrachtgevers, Klanten, Bezoekers, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 2 januari 2023.